„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: „Zwiększenie bazy noclegowej i uatrakcyjnienie oferty usługowej Zajazdu pod Niedźwiedziem” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: zwiększenie oferty noclegowej „Zajazdu pod Niedźwiedziem” oraz wprowadzenie nowej usługi związanej z wypożyczaniem sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, poprzez udostępnienie miejsc noclegowych w zmodernizowanym domu noclegowym i domku kempingowym oraz wypożyczanie rowerów

Przewidywane wyniki operacji: projekt zakłada remont oraz wyposażenie 6-cio osobowego domku kempingowego oraz domu noclegowego jako nowego obiektu noclegowego, a także uruchomienie wypożyczalni rowerów. W konsekwencji nastąpi zwiększenie ilości oferowanych miejsc noclegowych, jak również zwiększenie rodzaju świadczonych usług. W związku z realizacją operacji planowane jest zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie, poprzez utworzenie 1-go miejsca pracy, bezpośrednio związanego z zakresem planowanej inwestycji.